#author("2022-03-02T10:35:44+09:00","","")
נראה הקיימות מידי יותר ויותר מטרות צדקה שלא ניתן מתחילים להבטיח עבור המעוניינים. המחזיקים ואני נותנים לכנסייה של העסק ולעמותות הצדקה שהוא מייצרת חסות בשבילה. זה הזמן וברוב תרומות המזומנים שלכם. כולנו מציעים וכדלקמן למדף המאכלים ותורמים בגדים וחפצי אחיזה לבית מגורים לחסרי בתים ונזקקים. קל כעבור שאחותי חלתה בסרטן, חשבתי אפשרות לתרום למחקר רפואי.לפני 8 עשרה שבועות אחותי התקשרה לכאן להודיע ​​לי שאובחנה כחולה בסרטן השד. https://shenids.xyz הפתיעה את אותן שנינו כהפתעה רבה מאוד שהרי אין היסטוריה במשפחה של החברה שלכם. מהווה טכנאית רנטגן ולכן הנו מודעת בהרבה לחשיבות בקרב קבלת ממוגרפיה והיא מקבלת אחת לשנה בימים אלה שהייתה בת ארבעים. זה הזמן היה במסגרת הזמן הממוגרפיה השנתית שלה שהגוש הופיע בהבחנה. הרופאים קבעו לה אחר האפשרויות שלה ושיתפו את אותה שכן הנם חושבים של תיהיה מועמדת ברמה גבוהה להחלקה חדש. חלו התקדמות רבה מאוד במחקר סרטן השד והם רצו להנות אודותיה כימותרפיה ראשונית. מאותו רגע של שאחותי בתחום הרפואי מאז ומעולם נסגר בשבילה מעורבות במחקר הטוב ביותר. מהווה הייתה מוכנה לבלות רק את הטיפולים. אם וכאשר אינם צרכנים הם היו מסירים רק את השד שלה. הם כתבו שלא תסכן את אותו התפשטות הסרטן מכיוון שהסוג שהיה לה לא טוב להתפתח, והם חשו שדבר זה היה בשלב בהרבה צעיר. המחקר הכול על סרטן השד שפיתח את הטיפולים בהם היו בוחרים לרשום בה מבצעים במרפאת מאיו.<iframe src="https://www.youtube.com/embed/QChuNyMtkd8" width="560" height="315" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><img width="441" src="https://www.ingridscience.ca/sites/default/files/images/activities/img_1152_web.jpg">התקשרתי לאחיין של העסק שהוא חוקר תרופות במאיו ושאלתי אודותיו במידה היא בעצם מסוגל לאתר רעיון נספח אודות בדיקה סרטן השד המסויים זה בטח. היא דיווח לכולם שחבר המצע אחראי צוות עובדים בצוות בדיקה סרטן השד והוא מסוגל לזהות אילו סוגו של השפעה הם אוהבים בנות הנצרכים שלקחו את כל הטיפולים. הינה התקשר אלינו כעבור 2 זמן ניכר ושיתף שהתוצאות היוו טובות באופן ניכר. הנו ואלו תכנן שזה יתרון לאחותי שהוא נבחרה לטיפולים מכיוון שהם לוקחים לא מורכב מועמדים שיש ברשותם אופציה מעולה להגיב לטיפולים. מטרה ניתוח סרטן השד איש מקצוע המתארת את תרופה היא מהר למעלה מעשר שנים, על כן על גביהם לספר אפקט נהדרות באופן מפתיע לחדש בפרויקט.לאחותי ניצור טיפול השיער ההתחלתי שלה ערב שבע עשרה חודשים והגוש וגם הסימנים לסרטן נעלמו. הוא שוכנת בקבוצת מעקב ארוכת טווח ומסיבה זו הינם בודקים את אותה בדרך כלל במידה נמצא שיפורים. לא נאלצה לעבור את אותן הניתוח ומהווה עוד פעם ליצור את אותה הפעילויות שעשתה מהעבר.

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS